เมื่อรู้ตัวว่าติดเชื้อเอชไอวีมักจะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบดังนี้


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อ

2.เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้ติดเชื้อ

เมื่อรู้ตัวว่าติดเชื้อเอชไอวีมักจะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบดังนี้


ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ส่วนตัว คู่ครองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมักมีความทุกข์ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นเช่นเดียว กับผู้ติดเชื้อแม้ว่าตนเองไม่ติดเชื้อก็ตามเพราะจะมีความกดดันและความรู้สึกเป็นทุกข์ สูญเสียและโกรธ การพูดคุยกันและการได้รับคำปรึกษาอย่างถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ทั้งคู่ได้เข้าใจและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องเพศสัมพันธ์เพื่อหยุดการแพร่เชื้อ


ผลกระทบต่อหน้าที่การงาน จะมีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย จิตใจและติดเชื้อเอชไอวีในระยะใด โดยทั่วไปผู้ติดเชื้อไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ก็ตามสามารถทำงานต่อไปได้แต่เมื่อรู้ตัวว่าติดเชื้อ มักต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตซึ่งรวมถึงหน้าที่การงานด้วย


ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวีต่อสุขภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่การได้รับกำลังใจ และการได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ดีทันทีหลังจากได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี บางคนอาจรู้สึกเหมือนเป็นไข้หวัด ต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังหรือไอ หลังจากนั้นจะรู้สึกเหมือนสุขภาพสมบูรณ์เป็นปกติอีกหลายปี แม้ว่าจะติดเชื้อเอชไอวี ผู้ติดเชื้อประมาณร้อยละ 50 จะเกิดอาการของโรคเอดส์โดยเชื้อฉวยโอกาส ต่างๆ หลังจากเริ่มติดเชื้อเอชไอวีแล้วนานกว่า 10 ปีขึ้นไป


สิ่งสำคัญยิ่งคือการได้รับกำลังใจจากคนในครอบครัวและเพื่อน รวมทั้งการได้รับคำปรึกษาที่ดี ในหลายประเทศมีการรวมกลุ่มเพื่อให้กำลังใจผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทราบสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

2.เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้ออย่างเท่าเทียม

สิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

1.สิทธิในการตัดสินใจว่าจะตรวจเอดส์หรือไม่

2.สิทธิที่จะได้รับการรักษาความลับสถานภาพการติดเชื้อ

3.สิทธิในการตัดสินใจที่จะยุติการตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ต่อไป

4.สิทธิเด็ก

• การได้รับการศึกษา

• การอุปการะเลี้ยงดู อาหาร ที่อยู่

5.สิทธิในการได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ของผู้ได้รับเชื้อเอชไอวี การรังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรม คนที่ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกมักถูกรังเกียจและเลือกปฏิบัติเราต้องช่วยเหลือผู้ที่มีเชื้อ HIV แทนที่จะทิ้งให้พวกเขาอยู่อย่างเศร้าโศกตามลำพัง บางคนต้องตกงาน บางคนหางานทำไม่ได้เพราะถูกรังเกียจ และบางคนไม่ได้รับอนุญาตให้ไปโรงเรียน พวกเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดนี้

• ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ และสามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างเปิดเผยเพื่อ ป้องกันการติดต่อและเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดเชื้อได้

• ผู้ติดเชื้อมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และได้รับการปฏิบัติ ด้วยความเสมอภาค

• รัฐบาลมีหน้าที่ปกป้องดูแลสิทธิมนุษยชนต้องไม่มีการเหยียดหยามรังเกียจแบ่งแยกเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่มีสุขภาพดีหรือผู้ป่วย เพราะคนนั้นแตกต่างในด้านเชื้อชาติสีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นเท่านั้น

• การแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่ผิด และไม่ยุติธรรมเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ผู้ติดเชื้อสามารถช่วยให้ คนอื่นเข้าใจโรคนี้ได้ดีมากขึ้น และไม่กลัวผู้ติดเชื้อ ซ้ำยังสามารถช่วยให้คนอื่นรู้จักวิธีการป้องกันตนเองและคน ที่เขารักไม่ให้ติดเชื้อได้ด้วย1 2 3 4