GAMEINDY: Asura Online
หน้า: [1] 2 3 ... 119
ผู้เขียน หัวข้อ: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า (เกมส์). . . (We're comeback) . . .  (อ่าน 42655 ครั้ง)
-:- ด้านมืดแห่งจันทร์ -:-
Jr. Member
**
กระทู้: 483

~`W a l l I n Y o u r H e a r t`~


เว็บไซต์
*Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า (เกมส์). . . (We're comeback) . . .
« เมื่อ: 28-03-2007, 17:15:02 »

`ข อ อ นุ ญ า ติ ตั้ ง ค ลั บ ใ ห ม่ น ะ ค รั บ`(จิ งๆก็แค่อบพยบมาจากบอร์ดเก่าเท่านั้นแหล่ ะ  Shocked)

  ชื่ อ ว่ า  *Cr@zy_of_PJ-1*

► ► ► โ ด ย มี หั ว ห น้ า ค ลั บ นี้ คื อ ผ ม เ อ ง  Cheesy
ชื่ อ ใน เ ก ม ส์ ก็` Kiluazo `


วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์ ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง *Cr@zy_of_PJ-1*
 • ก็ เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ที่ เ พื่ อ น ๆ จ ะไ ด้ ม า พ บ ป ะ พู ด คุ ย กั น เ กี่ ย ว กั บ ข้ อ ส ง สั ย ต่ า ง ๆ ใ น เ ก ม ส์ แ ล ะ จ ะ ไ ด้ รู้ จั ก เ พื่ อ น ใ ห ม่ ๆ เ พ ร า ะ ถ้ า เ ล่ น ค น เ ดี ย ว ค ง รู้ สึ ก เห ง า ไ ม่ น้ อ ย เ ล ย ใ ช่ ม้ า ใ น โ ล ก ข อ ง PJ one ก็ มี ก ลุ่ ม ส ม า ค ม เ กิ ด ขึ้ น ห ล า ย ก ลุ่ ม เ ล ย น ะ คั บ แ ต่ ทุ ก ค น ก็ ยั ง เ ป็ น เ พื่ อ น กั น อ ยู่ เ พ ร า ะ ฉ ะนั้ น จึ ง ไ ม่ ต้ อ ง ก ลั ว ว่ า มา เ ข้ า ค ลั บ นี้ แ ล้ ว จ ะ ทำ ใ ห้ คุ ย กั  บ เ พื่ อ น ก ลุ่ ม อื่ น ไ ม่ ไ ด้ น ะ คั บ สุ ด ท้ า ย แ ร ะ มั่ ว แ ต่ พ ล้ำ อ ะ ไ ร ก็ ไ ม่ รุ ซ ะ น า น เ ล ย เ ร า ข อ ใ ห้ เ ล่ น เ ก ม ส์ กั น ใ ห้ ส นุ ก น ะ คั บ  :wink:► ► ► ส่ ว น ใ ค ร ที่ อ ย า ก เ ข้ า ค ลั บ นี้ ก็ ไ ม่ ย า ก
แ ค่ บ อ ก ชื่ อ เ สี ย ง เ รี ย ง น า ม ข อ ง ท่ า น
(ชื่ อ เ ล่ น กั บ ชื่ อ ใ น เ ก ม ส์ น ะ ใ ห้ เ พื่ อ น ๆ ไ ด้ รู้ จั ก กั น ก็ พ อ )                > > > รึ ใค ร อย า ก บ อ ก ม า ก ก ว่ า นั้ น ก็ ไ ด้ คั บ ไ ม่ ว่ า กั น < < <

* * * แ ล้ ว ก็ ถึ ง เ ว ล า โ ช ว์ ชื่ อ ค ลั บ ใ น เ ก ม ส์ ใ ห้ เ พื่ อ น ๆ รู้ ว่ า ใ ค ร อ ยู่ ค ลั บ เ ดี่ ย ว กั น บ้ า ง * * *   


* * * ก ฏ ข อ ง Cr@zy_of_PJ-1 * * * ก็ ค ง ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ม า ก น ะ คั บ แ ค่

- ไม่ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น ห รื อ ทำ ใ ห้ ผู้ อื่ น ลำ บ า ก ใ จ
- ไ ม่ ทำ ผิ ด ก ฎ ข อ ง เ ก ม ส์
- ร ว ม ส ร้ า ง ค ว า ม สุ ข ใ ห้ กั บ โ ล ก แ ห่ ง P J - 1
- อั น สุ ด ท้ า ย อ ย่ า โ ก ห ก ห ล อ ก ล ว ง ผู้ อื่ น เ ด็ ด ข า ด-:- ด้านมืดแห่งจันทร์ -:-
Jr. Member
**
กระทู้: 483

~`W a l l I n Y o u r H e a r t`~


เว็บไซต์
Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #1 เมื่อ: 28-03-2007, 17:16:45 » Smileyร อ ก า ร อั พ เ ด ท Smiley    laughกิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ที่ มี ต า ม ม า Shocked


-:- ด้านมืดแห่งจันทร์ -:-
Jr. Member
**
กระทู้: 483

~`W a l l I n Y o u r H e a r t`~


เว็บไซต์
Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #2 เมื่อ: 28-03-2007, 17:18:30 »

Shocked - เ อ า ไ ว้ ส รุ ป จำ น ว น แ ล ะ ร า ย ชื่ อ ข อ ง ส ม า ชิ ก ใ น ค ลั บ แ ล้ ว กั น น ะ - Shocked


***ป ล . ถ้ า รู ป ชื่ อ ส ม า ชิ ค ไ ม่ โ ช ว์ ใ ห้ ล อ ง ก ด `F5` ดู น ะ ค รั บ***


รุ่งนภา อบเชย
Newbie
*
กระทู้: 47


Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #3 เมื่อ: 28-03-2007, 17:21:19 »

อ่านะ มาไวจิงๆๆ อิอิ

เด๋วเจ๊เรียกเด็กๆมาลงชื่อกานก่อน

TheCop
Newbie
*
กระทู้: 14


Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #4 เมื่อ: 28-03-2007, 17:31:33 »

อิอิ อยู่คลับด้วยคนนะ TheCop ชื่อไอซ์งับ 0.0

คมสันต์ ผ่อง
Newbie
*
กระทู้: 1


Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #5 เมื่อ: 28-03-2007, 18:10:42 »

มารายงานตัวครับ      Shocked ไงก็เพื่อนกันนะ

ชื่อในเกม n_KuNg *Cr@zy_of_PJ-1* n_KuNg

อนาคต จะเล่นเรนเจอร์นะ ถ้าไม่เบื่อซะก่อน- -'''
มาสร้างสังคมดีๆในเกมส์PJ1กันนะ^ ^[/

ปล.ระวังเจ๊กุ้งหัวหน้าคลับจะหลอกไปทำมิดีมิร้ายนะเด็กๆ อิอิ
IzpiriT
Newbie
*
กระทู้: 17


Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #6 เมื่อ: 28-03-2007, 20:17:00 »

IzpiriT
Miko
Jr. Member
**
กระทู้: 349


Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #7 เมื่อ: 28-03-2007, 22:05:56 »

มาเยี่ยมเยียนคลับชาวบ้าน= =

 

 
ARAGON_Bs
Newbie
*
กระทู้: 46

สาวก Bodyslam ครับ.. <*"*>


Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #8 เมื่อ: 29-03-2007, 05:28:23 »

Log_in..

cout<<  "name  K e n g."                      <<endl;
cin  >>  เศษวุ้น 1m;
cout<<  "Renger in future"                     <<endl;
cout<<  "*Cr@zy_of_PJ-1*สาวกงมงาย~*"  <<endl;
cin  >>  Hi !!;                                                 // ทักกันด้วย
cout<<  "Hi too !!"                               <<endl;
cout<<  "สาวก Bodyslam"                       <<endl;  // อยากบอก หุหุ 


 

Name : ARAGON
Class : Renger
LV.    : 3x
Club   : *Cr@zy_of_PJ-1*สาวกงมงาย~*

Sofia
Jr. Member
**
กระทู้: 59Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #9 เมื่อ: 29-03-2007, 06:14:05 »

ประเดิมบอร์ดใหม่ด้วยการ แวะ เวียน อิอิ Grin


Welcome to Odyssey Loli-Space^0^
นั ง หู แ ม ว ล ว ง โ ล ก
น้องเจี๊ยบ
Sr. Member
****
กระทู้: 1,036


Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #10 เมื่อ: 29-03-2007, 18:43:03 »

เจ้กุ้งเจี๊ยบมาแล้ว

แล้วเจ้กุ้งหายไปไหนอีก
MaLoudA
Jr. Member
**
กระทู้: 87

หมาวัด เจอกุแน่


Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #11 เมื่อ: 29-03-2007, 21:26:45 »


น้องใหม่ค้าบ แคส สาย บัพ


ชื่อในเกมส์ MaLoudA  ชื่อเล่น โต้ง

ราบงานตัวงับ


MaMo_JunG
Jr. Member
**
กระทู้: 197


Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #12 เมื่อ: 29-03-2007, 22:53:36 »

คิคิ...แวะมาป่วน นิดนึง
มนุษย์ไฟฟ้า
Jr. Member
**
กระทู้: 415


Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #13 เมื่อ: 30-03-2007, 18:32:13 »

สวัสดีครับมารายงานตัวอีกรอบ///แบบว่าเอารูปไงหัวหน้าคลับสอนเปการส่วนตัวหน่อยอิอิ[/size][/size]
•predator•
Jr. Member
**
กระทู้: 145

TOUCH DOWNNNNN


Re: *Cr@zy_of_PJ-1* คลับของคนบ้า!(เกมส์)^.^
« ตอบ #14 เมื่อ: 30-03-2007, 18:46:36 »

หวาดีคับ ชื่อ pradator   ล็อกอินชื่อตัวเองไม่ได้ เพราะมีคนใช้แล้ว T_T
ชื่อเล่นก้อง  ไฟร์สายหอก


ป้าย:
หน้า: [1] 2 3 ... 119