<html> tags cannot be used outside of normal pages.

แม่นธนู

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search


ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายมีดสั้น

ทักษะสายธนู

แม่นธนู.gif แม่นธนู
ระดับสูงสุด 10
รายละเอียด รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย

ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทธนูหรือหน้าไม้ ใช้ MP 15 และใช้ลูกธนู 1 ลูก

ระยะ : 22 ช่อง

ระยะร่าย : 0.5-1.5 วินาที

ระยะหลังใช้ : 1.5 วินาทีความสามารถระดับ 1 : พลังโจมตี 120% ระดับ 2 : พลังโจมตี 157% ระดับ 3 : พลังโจมตี 193% ระดับ 4 : พลังโจมตี 230% ระดับ 5 : พลังโจมตี 267% ระดับ 6 : พลังโจมตี 304% ระดับ 7 : พลังโจมตี 340% ระดับ 8 : พลังโจมตี 377% ระดับ 9 : พลังโจมตี 414%

ระดับ 10 : พลังโจมตี 450%

ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้

ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้ ต้องการ ทักษะเพิ่มระยะยิง ระดับ 3 ถึงจะเรียนทักษะนี้ได้