<html> tags cannot be used outside of normal pages.

เควสกิจกรรม

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
เควสกิจกรรม

เควสกิจกรรมคืออะไร

กิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ที่จัดขึ้นภายในเกม ผู้เล่นสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ตามตารางเวลาของแต่ละกิจกรรม

ต่างกับเควสปกติตรงไหน

เควสกิจกรรมนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้เล่นภายในเซิร์ฟเวอร์ จึงจะสามารถผ่านเควสกิจกรรมไดั และเมื่อผู้เล่นชนะกิจกรรมจะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน