<html> tags cannot be used outside of normal pages.

กลางวัน กลางคืน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search

ระบบกลางวันกลางคืน คือระบบที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของฉากภายในเกมส์ให้มืดลงหรือสว่างขึ้นตามเวลา

ซึ่งมีการเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนและกลางคืนเป็นกลางวันทุกๆ 30 นาที

ซึ่งในอนาคตระบบนี้จะส่งผลต่อระบบเกมส์เช่น มอนเตอร์บางตัวอาจจะเกิดเฉพาะเวลากลางวัน หรือเกิดเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น